EWEX PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000579799
Numer REGON: 362725429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-06-29
Sygnatura akt[RDF/135704/19/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWEX PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2015R.NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH,UL.KOPERNIKA 26, REP. „A” NR 7316/20152015-10-13 do dziś
208.03.2016R. REP A NR 1468/2016, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, ZMIENIONO §7 UST.1.2016-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2015-10-13 do dziś
2. ImionaALFRED2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2015-10-13 do dziś
2. ImionaALFRED2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy105 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-10-13 do dziś
209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-10-13 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-13 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-13 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-10-13 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-13 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2016-03-17 do dziś
846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-03-17 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
3data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów