ART OF LIVING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000579643
Numer REGON: 362757837
Numer NIP: 9522140182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-09-26
Sygnatura akt[RDF/333671/21/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. OF LIVING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 55 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 21.08.2015 R. NOTARIUSZ: MICHAŁ KOŁPA KANCELARIA NOTARIALNA: MAREK BARTNICKI, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WĄGRODZKI, MICHAŁ KOŁPA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE NUMER REPERTORIUM: REPERTORIUM A NR 11697/20152015-10-16 do dziś
206.12.2016 R., REP. A NR 5887/2016, NOTARIUSZ ARTUR JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE ZMIENIONO: §2 UST.1, §3 UST.5, §3 UST.72017-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHANKARA UNIVERSAL GMBH2016-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2016-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNITTER2016-01-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYŚ2016-01-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROMPIZ2016-01-28 do dziś
2. ImionaPATRICK ISIDRO2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2017-01-05 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-01-05 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2017-01-05 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-01-05 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-05 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-05 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-05 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-05 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
3data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
4data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
5data złożenia 26.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów