CTSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000579429
Numer REGON: 362690926
Numer NIP: 5252632044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-10-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41212/23/435]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37 nr lokalu 58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCTSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ JEROZOLIMSKIE 89/432017-04-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-27 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 89 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-27 do dziś
21. Firma oddziałuCTSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ NOWOGRODZKA 64/43, WARSZAWA2018-12-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-06 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 64 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.20152015-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3625809202015-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000577326 2015-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2023-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680697362019-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000691039 2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ2019-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIN2023-08-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2023-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIN2023-10-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-07 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-10-07 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-07 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-07 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-10-07 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-07 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-10-07 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-10-07 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2017 okres OD 04.10.2015 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
8data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2015 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2015 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów