APURO SŁAWOMIR WRÓBEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000579405
Numer REGON: 362689120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-16
Sygnatura akt[RDF/450829/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPURO SŁAWOMIR WRÓBEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZIMNA nr domu 5 kod pocztowy 20-204 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APURO.PL2015-10-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APURO.PL2015-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA 25.09.2015 R. AKT NOTARIALNY REP.A NR 2178/20152015-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2015-10-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANEK2015-10-06 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000 ZŁ2015-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000 ZŁ2015-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 ZŁ2015-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE ORAZ USTANOWIENI PROKURENCI,Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2015-10-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYMANEK2015-10-06 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-06 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-10-06 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-10-06 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-10-06 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 06.10.2015 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
4data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-06 do dziś
5data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
6data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2015 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów