HIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000578945
Numer REGON: 362659709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-27
Sygnatura akt[RDF/365147/21/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu 5 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-650 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HIGHER.PL2015-10-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HIGHER.PL2015-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102-10-2015R.2015-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCZUK2015-10-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000 ZŁ2017-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2015-10-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ SEBASTIAN2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000 ZŁ2017-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZKO2017-02-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ2017-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZKO2017-02-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCZUK2017-02-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ SEBASTIAN2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2015-10-05 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-05 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-10-05 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-10-05 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-10-05 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-10-05 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-10-05 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-10-05 do dziś
985 EDUKACJA2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2017 okres OD 05.10.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-02 do dziś
5data złożenia 27.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.10.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.10.2015 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów