HEUREZA BIURO RACHUNKOWE M.WENCEL B.WENCEL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000578890
Numer REGON: 362669790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/210983/20/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUREZA BIURO RACHUNKOWE M.WENCEL B.WENCEL SPÓŁKA JAWNA2015-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2015-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. OLSZTYŃSKA nr domu 4 nr lokalu 16 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2015-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HEUREZA.COM.PL2016-02-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HEUREZA.COM.PL2016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.2015R.2015-10-02 do dziś
2DNIA 01.01.2016 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO: PAR.1, PAR.2, PAR.3, PAR.5, PAR.6, PAR.7, PAR.8, PAR.9, PAR.10, PAR.12, PAR.14, PAR.15, PAR.16, PAR.17 DNIA 15.02.2016 ZMIENIONO PAR.2 I PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2016-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2015-10-02 do dziś
2. ImionaBARBARA IWONA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2015-10-02 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2016-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2015-10-02 do dziś
2. ImionaBARBARA IWONA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2015-10-02 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2015-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-02 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-02 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-10-02 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-02 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-10-02 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-02 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-10-02 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów