ARTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000578819
Numer REGON: 362669286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285689/21/524]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁOBRZEGI ulica UL. RZECZNA nr domu 1 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA 2015-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2015 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. RONDO ONZ 1 REP. A NR 13136/20152015-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAKOPYAN2015-10-05 do dziś
2. ImionaHAYK2015-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3600 ZŁOTYCH2015-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAKOPYAN2015-10-05 do dziś
2. ImionaLILIT2015-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400 ZŁOTYCH2015-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAKOPYAN2015-10-05 do dziś
2. ImionaHAYK2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-05 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-10-05 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2015-10-05 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-05 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-10-05 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-10-05 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-05 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-10-05 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
3data złożenia 10.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-10 do dziś
4data złożenia 10.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-10 do dziś
5data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów