EX IM TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000578574
Numer REGON: 362635057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-08-13
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/21176/18/864]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX IM TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2015-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2015-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2015R., NOTARIUSZ ARTUR MIELNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROSŁAWIU PRZY UL.JANA PAWŁA II 17, REP. A NR 8406/2015.2015-10-01 do dziś
210.04.2017 R. NOTARIUSZ ARTUR MIELNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROSŁAWIU, REP. A NR 3000/2017 ZMIANA § 6 UST.22017-06-06 do dziś
308.11.2017R., REP. A NR 2755/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2018-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2019-08-13 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2019-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDROSIUK2019-08-13 do dziś
2. ImionaIVAN2019-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDROSIUK2019-08-13 do dziś
2. ImionaIVAN2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2018-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-03-22 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-03-22 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-03-22 do dziś
452 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2018-03-22 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-03-22 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-03-22 do dziś
701 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-03-22 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-03-22 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3data złożenia 07.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów