M. I A. KOZŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000578532
Numer REGON: 362638854
Numer NIP: 8461662996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375903/22/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM. I A. KOZŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA2018-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina BARGŁÓW KOŚCIELNY miejscowość BARGŁÓW KOŚCIELNY2018-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BARGŁÓW KOŚCIELNY ulica UL. AUGUSTOWSKA nr domu 18 kod pocztowy 16-320 poczta BARGŁÓW KOŚCIELNY kraj POLSKA 2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.09.2015 R.2015-10-01 do dziś
204.10.2016 R. ZMIENIONO § 6 PKT 3, § 7 PKT 2, PKT 3, § 8 UST. 2, § 9 UST. 2, UST. 4 26.10.2016 R. ZMIENIONO § 6 PKT 1, PKT 2 27.10.2016 R. ZMIENIONO § 2, § 6 PKT 2, PKT 3, § 7 PKT 2, PKT 32016-11-02 do dziś
330.04.2018 R. W § 6 DODANO PKT 3, ZMIENIONO § 7 30.04.2018 R. ZMIENIONO § 2 PKT 1, § 2 PKT 2, § 3, USUNIĘTO § 5 PKT 5, § 6 PKT 2, ZMIENIONO § 6 PKT 3, § 7, USUNIĘTO § 8 PKT 2, ZMIENIONO § 8 PKT 3, § 9 PKT 2, USUNIĘTO § 9 PKT 3, § 9 PKT 42018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-10-01 do dziś
2. ImionaADAM BŁAŻEJ2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaMARTA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2015-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaMARTA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-10-01 do dziś
2. ImionaADAM BŁAŻEJ2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-01 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-01 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów