ART SONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000578493
Numer REGON: 362720774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-08-09
Sygnatura akt[RDF/322658/21/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. SONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2015-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. CHMIELOWICKA nr domu 58 nr lokalu 5 kod pocztowy 45-758 poczta OPOLE kraj POLSKA 2015-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2015R.2015-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSIEWICZ2015-10-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSIEWICZ2015-10-12 do dziś
2. ImionaALINA MAŁGORZATA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25.500,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSIEWICZ2015-10-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2017 okres OD 13.10.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
2data złożenia 20.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
3data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
6data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.10.2015 DO 31.12.20152017-12-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów