DOLNOŚLĄSKA KORPORACJA HANDLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000578428
Numer REGON: 362444564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28766/20/623]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3624445642015-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA KORPORACJA HANDLOWA SPÓŁKA AKCYJNA2015-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OŁAWSKA nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-123 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.2015R., NOTARIUSZ RADOSŁAW PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 15 LOK. NR 7, REP. A NR 1493/2015.2015-09-30 do dziś
227.08.2020R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA NR 15 LOK. 7, REP. A NR 3136/2020; DODANO W §31 PO USTĘPIE 4 USTĘP 5.2020-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-09-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-09-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1002015-09-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2015-09-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2016-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-09-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002015-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKI2015-09-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPETELA2015-12-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-04 do dziś
21. NazwiskoMASŁOWSKI2015-09-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANDRZEJ2015-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-30 do dziś
31. NazwiskoMASŁOWSKA2015-09-30 do dziś
2. ImionaBEATA IZABELA2015-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2015-09-30 do dziś
233 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-09-30 do dziś
345 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-30 do dziś
446 61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-09-30 do dziś
546 64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2015-09-30 do dziś
646 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-30 do dziś
747 54 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-30 do dziś
847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-30 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2017 okres OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
3data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
4data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów