„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000578108
Numer REGON: 362626147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-11-06
Sygnatura akt[RDF/269091/20/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość MODŁA KSIĘŻA2017-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MODŁA KSIĘŻA nr domu 12 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.05.2015R., NOTARIUSZ DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A NR 5053/20152015-10-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2017R., REP. A NR 1.567/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDER DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §3, §6 UST. 6, §8, §14 UST. 1; - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2017-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3614384902015-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000556905 2015-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2017-09-04 do dziś
2. ImionaDANUTA JÓZEFA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-09-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE2015-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3614384902015-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000556905 2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-10-01 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2015-10-01 do dziś
323 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2015-10-01 do dziś
423 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2015-10-01 do dziś
523 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2015-10-01 do dziś
623 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2015-10-01 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-01 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-10-01 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 06.11.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-06 do dziś
3data złożenia 06.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów