A-TECH GLOBAL LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000578103
Numer REGON: 362651910
Numer NIP: 6671767453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/15077/23/427]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TECH GLOBAL LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPCA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA kraj POLSKA 2015-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2015R., ASESOR NOTARIALNY ARTUR ŁUCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, REP.A NR 3496/2015 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2015R., ASESOR NOTARIALNY ARTUR ŁUCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA CHOJNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, REP.A NR 4754/2015 - ZMIENIONO: §11; §13 UST.1; §25 PKT 152015-10-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2018R., REP. A NR 3855/2018, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §27 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2015-10-05 do dziś
2. ImionaJOHN2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2019-01-07 do dziś
2. ImionaJENNIFER2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2019-01-07 do dziś
2. ImionaWILLIAM JOHN2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2019-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2019-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2019-01-07 do dziś
2. ImionaJENNIFER2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANNERS2015-10-05 do dziś
2. ImionaJOHN2015-10-05 do dziś
WILLIAM JOHN2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-10-05 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-05 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-10-05 do dziś
425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2015-10-05 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-10-05 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-10-05 do dziś
726 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-10-05 do dziś
826 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-10-05 do dziś
926 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 08.05.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5data złożenia 25.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
6data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
7data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
8data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.05.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów