A & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000577279
Numer REGON: 362580008
Numer NIP: 6793116716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-12-08
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19930/21/523]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2021-12-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCYGANSTANISLAW0@GMAIL.COM2018-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2015 R., REP. A NR 2762/2015, NOTARIUSZ GRAŻYNA KĘPA, KANCELARIA NOTARIALNA W STOLOWEJ WOLI2015-09-28 do dziś
210.11.2016 R., REP. A NR 3690/2016, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2016-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGAN2018-11-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW DARIUSZ2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABIAS2018-11-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROBERT2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGAN2018-11-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW DARIUSZ2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-11-07 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-11-07 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-11-07 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-11-07 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-11-07 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-11-07 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2016 okres OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów