ZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000577081
Numer REGON: 362545041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/426947/22/889]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZACHODNIA ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI2020-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat PIŃCZOWSKI gmina PIŃCZÓW miejscowość PIŃCZÓW2016-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŃCZÓW ulica UL. ZACHODNIA nr domu 7 kod pocztowy 28-400 poczta PIŃCZÓW kraj POLSKA 2016-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2015 R.2015-09-22 do dziś
223.10.2015 R., REP. A 6733/2015, ASESOR NOTARIALNY WIOLETTA ZAPAŁA ZASTĘPCA NOTARIUSZ VIOLETTY TOMALI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 - NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2016-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2607926952016-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000522546 2016-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2016-01-14 do dziś
2. ImionaWIKTORIA ADA2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHNICKI2018-01-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2016-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2607926952016-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000522546 2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-09-22 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-22 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-09-22 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-09-22 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-09-22 do dziś
682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-09-22 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-14 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2017 okres OD 22.09.2015 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4data złożenia 12.10.2021 okres OD 22.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
5data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 21.01.20202021-10-15 do dziś
7data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI nr V GU 444/19 data 22.01.20202020-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230557442020-02-05 do dziś
4. Numer KRS0000499514 2020-02-05 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów