IBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000576927
Numer REGON: 362540807
Numer NIP: 9512398358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61844/21/814]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZIĘBY nr domu 41 kod pocztowy 02-808 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HGAMEDIA.PL2018-09-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HGAMEDIA.PL2018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.20152015-09-22 do dziś
221.11.2017 R. - ANNA SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5800/2017 - ZMIENIONO § 5, § 6, § 13 UST. 2, § 14, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-12-07 do dziś
323 KWIETNIA 2018 R., REP. A 3489/2018, NOTARIUSZ EWA BRUDNICKA-BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI § 2, § 42018-05-25 do dziś
425.02.2019 R., REP. A NR 990/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §22019-04-12 do dziś
509 GRUDNIA 2019R., REP. A NR 8524/2019, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §142020-01-17 do dziś
603.03.2021 R., REP. A NR 4987/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY HUBERT WOLNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §5, §6, DODANIE §10 UST. 4-6, DODANIE §11, ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO §11 DO §16 I NADANIE IM NUMERACJI ODPOWIEDNIO OD §12 DO §17.2021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2015-09-22 do dziś
2. ImionaALBERT DOMINIK2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.300,86 ZŁOTYCH2021-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2018-03-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN PIOTR2018-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,14 ZŁOTYCH2022-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5701,14 ZŁ2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI2020-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANEK2020-01-17 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN MICHAŁ2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUŚ2017-12-07 do dziś
2. ImionaJAN WACŁAW2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2015-09-22 do dziś
2. ImionaALBERT DOMINIK2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-25 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-05-25 do dziś
359 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-05-25 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-05-25 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2018-05-25 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-25 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-05-25 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-05-25 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2017 okres OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2data złożenia 01.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
3data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
5data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
6data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.11.2015 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów