INSTYTUT PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000576911
Numer REGON: 362539678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377435/22/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2015-09-22 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PRODUKTÓW REGIONALNYCH2015-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ANTONIEGO ABRAHAMA nr domu 1A nr lokalu 6.10 kod pocztowy 80-307 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.2015 R. SPORZĄDZENIE STATUTU2015-09-22 do dziś
230.09.2020 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA2021-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA GDAŃSKA2015-09-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPIELNICKA2019-07-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSA2017-08-11 do dziś
2. ImionaADAM JAN2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA KRAJOWA2015-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘBEN2019-07-25 do dziś
2. ImionaROBERT SŁAWOMIR2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2015-09-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZACHOROWSKI2015-09-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-09-22 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-09-22 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-09-22 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-09-22 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-09-22 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-09-22 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-09-22 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-22 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2016 okres OD 22.09.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8data złożenia 16.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
9data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-21 do dziś
4. Tbd1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. ROZWÓJ RYNKU ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKTÓW REGIONALNYCH; 2.BUDOWANIE KULTURY KONSUMPCJI PRODUKTÓW REGIONALNYCH WŚRÓD OBYWATELI W POLSCE I ZAGRANICĄ; 3.WSPOMAGANIE W ROZWOJU ZDROWEGO ODŻYWANIA; 4.WSPIERANIE ROZWOJU KLASTRA SPOŻYWCZEGO; 5.WSPIERANIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW; 6.REPREZENTOWANIE INTERESÓW RYNKU PRODUCENTÓW REGIONALNYCH W POLSCE WOBEC ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; 7.TWORZENIE DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA KONSUMENTÓW PRODUKTAMI REGIONALNYMI; 8.ORGANIZAOWANIE POMOCY W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PODEJMOWNIEM I PROWADZENIEM PRZEZ CZŁONKÓW DZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ; 9.REPREZENTOWANIE INTERESÓW OBYWATELI ORAZ ZAINTERESOWANYCH ŚRODOWISK I INSTYTUCJI W SPRAWACH ROZWÓJ RYNKU PRODUKTÓW REGIONALNYCH; 10. OCHRONA TRADYCJI I WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW; 11.KSZTAŁCENIE I UPOWSZECHNIANIE ZASAD ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY SPOŻYWCZEJ; 12.WYRAŻANIE OPINNI O PROJEKTACH ROZWIĄZAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI W ZAKRESIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ; 13.UCZESTNICZENIE W PRZYGOTOWANIU PROJEKTÓW PRAWNYCH W TYM ZAKRESIE ORAZ DOKONYWANIE OCEN WDRAŻANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY SPOŻYWCZEJ; 14.REPREZENTOWANIE CZŁONKÓW I PREZENTOWANIE ICH OPINNI WOBEC WŁADZ I INNYCH INSTYTUCJI, ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH; 15.PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA;2015-09-22 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów