ARTPAW TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000576772
Numer REGON: 362537739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[RDF/372644/22/929]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPAW TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2015-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 21 nr lokalu 65 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2015-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120-09-2015R.2015-09-21 do dziś
230.09.2015 R., REP.A NR 5531/2015, NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KOSSEWSKA, UL.ZŁOTA 11 LOK.41, 00-019 WARSZAWA, NOWE BRZMIENIE: §2, §3, §5, §16 UMOWY SPÓŁKI2015-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRIAŃSKI2015-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORZEWSKI2015-11-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORZEWSKI2015-11-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRIAŃSKI2015-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-11-16 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-11-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-16 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-11-16 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-11-16 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-16 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-11-16 do dziś
953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 21.09.2015 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
6data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
7data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.09.2015 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.09.2015 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów