A-Z SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000576629
Numer REGON: 361875670
Numer NIP: 9591962846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497274/23/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361875670 NIP 95919628462015-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2015-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 71 nr lokalu 205 kod pocztowy 25-671 poczta KIELCE kraj POLSKA 2015-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2015 R., REP. A 672/2015, NOTARIUSZ PIOTR DOROZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 67/3; 03.09.2015 R., REP. A 1005/2015, NOTARIUSZ PIOTR DOROZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 67/3 - ZMIENIONO § 9 UMOWY.2015-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŃPRUCH2015-09-24 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2015-09-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD MA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ, ZAŚ W CELU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŃPRUCH2015-09-24 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2015-09-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU2015-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-24 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-09-24 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-24 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-09-24 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-09-24 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-24 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-24 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-24 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
6data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-26 do dziś
7data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
8data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-26 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.09.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów