CAPITAL TOWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000576513
Numer REGON: 362531978
Numer NIP: 5272745024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22153/22/73]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCAPITAL TOWERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2015 R., ELŻBIETA KOZIOROWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; REP. A NR 1253/2015. 22.06.2015 R., ELŻBIETA KOZIOROWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; REP. A NR 1598/2015, ZMIANA: § 5 UST.2, SKREŚLONO: § 20, PRZESUNIĘTO NUMERACJĘ §§ 21 I 222015-09-21 do dziś
223.11.2015 R., REP. A NR 3171/2015, ELŻBIETA KOZIOROWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE. ZMIENIONO: §1 UST.2, §9, §102015-12-14 do dziś
329.09.2017, REP.A NR 9152/2017, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA CAŁEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-01-04 do dziś
410.07.2018R., REP. A NR 6154/2018, NOTARIUSZ GOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: § 8 UST. 11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-09-24 do dziś
511.12.2020 R., REP. A NR 4567/2020, NOTARIUSZ IWONA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2021-01-21 do dziś
618.02.2021 R., REP. A NR 539/2021, NOTARIUSZ IWONA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA § 3, § 5 UST. 52021-07-13 do dziś
717.08.2021 R., REP. A NR 3432/2021, NOTARIUSZ IWONA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA PARAGRAFU 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2021-10-18 do dziś
812.10.2021R. REPERTORIUM A NUMER 4523/21 NOTARIUSZ IWONA NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. PODWISŁOCZE 27/L4, 35-309 RZESZÓW, ZMIANA PARAGRAFU 3 I PARAGRAFU 5 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2021-11-19 do dziś
912.01.2022R. REPERTORIUM A NUMER 184/2022 NOTARIUSZ IWONA NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. PODWISŁOCZE 27/ L4, 35-309 RZESZÓW, ZMIANA PARAGRAFU 3, 5, 8 I 9 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI, 17.03.2022 R. REPERTORIUM A NUMER 1180/2022 SPROSTOWANIE: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI NOTARIUSZ IWONA NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. PODWISŁOCZE 27/L4, 35-309 RZESZÓW2022-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELZ2021-11-19 do dziś
2. ImionaPETRO2021-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTYK2021-11-19 do dziś
2. ImionaOLHA2021-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2022-04-28 do dziś
2. ImionaJURIJ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIOŁEK2022-04-28 do dziś
2. ImionaJAKUB ROMAN2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIOŁEK2022-04-28 do dziś
2. ImionaJULIA MAJA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAVRYSHCHUK2021-10-18 do dziś
2. ImionaIHOR2021-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOŚ2018-03-13 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MARCIN2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSEK MARZĘCIAK2017-12-07 do dziś
2. ImionaMARZENA ELŻBIETA2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2017-12-07 do dziś
2. ImionaJURIJ2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFEDORENKO2018-09-24 do dziś
2. ImionaJURIJ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, GDZIE PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMNIENIU SPÓŁKI, WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU BARTŁOMIEJEM BARTOŚ2022-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-09-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-21 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-09-21 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2015-09-21 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-21 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-21 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-09-21 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2016 okres OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów