SPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000576507
Numer REGON: 362524145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/495031/23/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZWONKOWA nr domu 14 kod pocztowy 02-290 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.09.2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KAROLINĘ MATUSIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 2499/20152015-09-18 do dziś
2W DNIU 23.09.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ MATUSIEWICZ, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. ZWYCIĘZCÓW 28/48, 03-938 WARSZAWA, ZA REP. A NR 2622/2015, ZMIENIONO § 16 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-10-21 do dziś
308.01.2020 R., REP. A NR 90/2020, NOTARIUSZ KAROLINĄ MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, - ZMIANA § 2, § 6 UST.1, § 7 UST.1 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2020-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄS2020-01-14 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2020-01-14 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACHNIO2020-01-28 do dziś
2. ImionaANNA2020-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ2020-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2020-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2021-05-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄS2020-01-14 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRACHNIO2020-01-28 do dziś
2. ImionaANNA2020-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-28 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-28 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-28 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-28 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-01-28 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-01-28 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-28 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2015 okres OD 03.09.2015 DO 30.11.20152015-12-22 do dziś
2data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-01-23 do dziś
3data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-03-01 do dziś
4data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192019-11-27 do dziś
5data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-10-15 do dziś
6data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-10-06 do dziś
7data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.11.2021 DO 31.10.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.09.2015 DO 30.11.20152015-12-22 do dziś
2OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-01-23 do dziś
3OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-03-01 do dziś
4OD 01.11.2018 DO 31.10.20192019-11-27 do dziś
5OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-10-06 do dziś
7OD 01.11.2021 DO 31.10.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.09.2015 DO 30.11.20152015-12-22 do dziś
2OD 01.12.2015 DO 31.10.20172018-01-23 do dziś
3OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-03-01 do dziś
4OD 01.11.2018 DO 31.10.20192019-11-27 do dziś
5OD 01.11.2019 DO 31.10.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.11.2020 DO 31.10.20212022-10-06 do dziś
7OD 01.11.2021 DO 31.10.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów