BUTTIMER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000576340
Numer REGON: 362539313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8168/21/808]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTIMER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TRANSPORTOWCÓW nr domu 28 kod pocztowy 02-858 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2015 R., REP. A NR 5322/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaF.E. BUTTIMER (HOLDINGS) LIMITED2020-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500 ZŁOTYCH2020-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTTIMER2015-09-21 do dziś
2. ImionaFERGAL2015-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTTIMER2015-09-21 do dziś
2. ImionaSUZANNE SARAH2015-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEJNICZAK2019-12-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ HENRYK2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIENIE DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-12-06 do dziś
21. NazwiskoBASZUN2021-03-01 do dziś
2. ImionaDIANA HALINA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIENIE DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2021-03-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-21 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-21 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-21 do dziś
429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-21 do dziś
530 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-09-21 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-09-21 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-21 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-21 do dziś
933 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów