CUBIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000576177
Numer REGON: 362511510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57772/22/296]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZWYCIĘZCÓW nr domu 28 nr lokalu 18 kod pocztowy 03-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116-09-2015R.2015-09-17 do dziś
220.09.2022 R., REP. A NR 2686/2022, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SZPITALNEJ NR5 LOK. 1, NADANO NOWE BRZMIENIE § 4.2022-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁKUCKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2022-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2022-11-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ.2022-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2022-11-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW SŁAWOMIR2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ.2022-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2022-11-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW SLAWOMIR2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁKUCKI2021-03-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-17 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-09-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-17 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-09-17 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-09-17 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-11-16 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2022-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2021 okres OD 17.09.2015 DO 31.12.20162021-05-11 do dziś
2data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-11 do dziś
3data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-11 do dziś
4data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
5data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
6data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-13 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów