BOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000575973
Numer REGON: 362514336
Numer NIP: 9542758494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301675/21/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KOSÓW nr domu 4 kod pocztowy 40-541 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.09.2015 ROKU NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2, REP. A NR 6179/20152015-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2015-09-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.250,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.250,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.250,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2412348372015-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000333031 2015-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERZ2015-09-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW FRANCISZEK2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej450,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego450,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego450,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA BOWLING ZONE SP. Z O.O.: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: MICHAŁ ADAM ŚWIERZ - PREZES ZARZĄDU WŁADYSŁAW FRANCISZEK ŚWIERZ - WICEPREZES ZARZĄDU2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWLING ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2412348372015-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000333031 2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2015-09-17 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-09-17 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-09-17 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-09-17 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-09-17 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-17 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-09-17 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-17 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
6data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów