A + CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000575928
Numer REGON: 362507537
Numer NIP: 9662098215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-02-17
Sygnatura akt[RDF/189027/20/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 96620982152015-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA + CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ŻURAWIA nr domu 71 kod pocztowy 15-540 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2015-09-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@APLUSCERAMICS.PL2015-09-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APLUSCERAMICS.PL2015-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2015 R. W KN MAI SIWICKIEJ-BEJTMAN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 716/2015 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 03.07.2015 R. W KN MAI SIWICKIEJ-BEJTMAN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 119/2015 ZMIENIONO § 7 UST. 3 PKT 1 04.09.2015 R. W KN MAI SIWICKIEJ-BEJTMAN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1537/2015 ZMIENIONO § 18 UST. 2, UST. 32015-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKIEWICZ2019-03-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWSKA CHARKIEWICZ2019-03-07 do dziś
2. ImionaDAGMARA2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport138000,00 ZŁ2015-09-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2015-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKIEWICZ2019-03-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-09-16 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-09-16 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-16 do dziś
423 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2015-09-16 do dziś
571 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-09-16 do dziś
623 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2015-09-16 do dziś
722 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2016 okres OD 07.05.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
2data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
4data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.05.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.05.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów