EWAMEDCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000575787
Numer REGON: 021678556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244807/20/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021678556 NIP 89520032282015-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAMEDCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. EDWARDA DEMBOWSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 1 kod pocztowy 51-670 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2015R., NOATRIUSZ BARTOSZ WĄSIK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KIEŁBAŚNICZA 7A LOK. 1U; REP. A NR 1105/2015.2015-09-15 do dziś
211.10.2016 R., NOTARIUSZ JOANNA GAWRON - JEDLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 41/43 LOK. 229 II P, - ZMIANA §7 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2016-12-08 do dziś
316.01.2017 R. REP. A NR 226/2017, NOTARIUSZ JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.OFIRAR OŚWIĘCIMSKICH NR 41/43 LOK. 229 - ZMIENIONO §5 UST. 1, 3, - DODANO UST. 3 W §6 UMOWY SPÓŁKI2017-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-09-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.07.2015R. WSPÓLNICY SPÓLKI CYWILNEJ: EWA KAZIMIERA GRYZA PESEL: 64110308289 ZAMIESZKAŁA UL. PIŁSUDSKIEGO 20A, 56-100 WOŁÓW, NR WPISU DO EWIDENCJI: 002840 ORAZ BOŻENA MARIA OWCZAREK PESEL: 66081609288 ZAMIESZKAŁA UL. DEMBOWSKIEGO 21/3, 51-670 WROCŁAW, NR WPISU DO EWIDENCJI: 210702 PODJĘLI DNIA 29.07.2015R. JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „EWA-MED” S.C. EWA GRYZA, BOŻENA OWCZAREK W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EWA-MED” S.C. EWA GRYZA, BOŻENA OWCZAREK2015-09-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-09-15 do dziś
5. Numer REGON0216785562015-09-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2018-03-07 do dziś
2. ImionaJAKUB JAN2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2548 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 637.000,00 (SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego674000,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2018-07-25 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2015-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-15 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-09-15 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-09-15 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-09-15 do dziś
588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-09-15 do dziś
688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-15 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-09-15 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-09-15 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2017 okres OD 15.09.2015 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2015 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.09.2015 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów