SEMPER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000575725
Numer REGON: 362494993
Numer NIP: 9662099539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RDF/458232/22/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSEMPER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. KOMBATANTÓW nr domu 4 nr lokalu 125A kod pocztowy 15-110 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2015 R. W KN BARBARY MOTAL-FILIPCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. „A” NR 3252/2015 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
215.03.2018 R. W KN MACIEJA ZIMNOCHA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 686/2018 ZMIENIONO § 3, § 62018-07-30 do dziś
305.06.2019 R. W KN MAGDALENY MOTAL-BRZOSKO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1066/2019 ZMIENIONO § 2, § 32019-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANUSIAK2018-07-30 do dziś
2. ImionaGABRIELA ZUZANNA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIATROVA2019-06-26 do dziś
2. ImionaALEXANDRA2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMILAS HANUSIAK2022-09-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT KOLEJOWY2018-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT DROGOWY2018-07-30 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH (DOCELOWO OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI)2018-07-30 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2018-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
4data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-12 do dziś
5data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-16 do dziś
6data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów