„BUK-FIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000575344
Numer REGON: 362491546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295911/21/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUK-FIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AUGUSTÓWKA nr domu 24 kod pocztowy 02-981 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2015 R. - WIKTOR MŁYNARSKI - NOTARIUSZ W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 5543/2015.2015-09-14 do dziś
205.04.2019 R. - PIOTR KUCZYŃSKI - NOTARIUSZ W GRODZISKU MAZ., REP. A NR 3625/2019 - ZMIENIONO § 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĄŻEK2015-09-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KATARZYNA2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2015-09-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2020-12-09 do dziś
2. ImionaLIDIA ALEKSANDRA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI WRAZ Z CZŁONKAMI ZARZĄDU - DWUOSOBOWO.2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĄŻEK2015-09-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KATARZYNA2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2015-09-14 do dziś
270 22 Z KONSULTACJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA2015-09-14 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-14 do dziś
482 91 Z ŚCIĄGANIE NALEŻNOŚCI PŁATNICZYCH2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 31.07.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
5data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
6data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.07.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów