ARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000575189
Numer REGON: 590487114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-10
Sygnatura akt[RDF/345965/21/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. ZAPIECEK nr domu 16 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 26 LUTEGO 2015 R. PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ GÓRECKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 850/20152015-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-09-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARTDENTIS S.C. ELŻBIETA KRĘŻLIK, ARKADIUSZ KRĘŻLIK Z DNIA 22.06.2015 R., REP. A NR 2771/2015 PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH I NASTĘPNYCH2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2015-09-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3519,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3519,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2015-09-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3519,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3519,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻLIK2015-09-10 do dziś
2. ImionaKONRAD2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1013800712015-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000413388 2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTDENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1013800712015-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000413388 2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-09-10 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-09-10 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-09-10 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-09-10 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-09-10 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2015-09-10 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-09-10 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-09-10 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 10.09.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
6data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów