ARTHUR MURRAY WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000575136
Numer REGON: 362495142
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/55409/20/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHUR MURRAY WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 10 nr lokalu PU3 kod pocztowy 00-669 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2015 R., NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-4770/20152015-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUK2015-09-15 do dziś
2. ImionaOLGA2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVALYK2015-09-15 do dziś
2. ImionaMYKHAYLO2015-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2015-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVALYK2015-09-15 do dziś
2. ImionaMYKHAYLO2015-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUK2015-09-15 do dziś
2. ImionaOLGA2015-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-09-15 do dziś
290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2015-09-15 do dziś
393 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-09-15 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-09-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-15 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
3data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2015 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów