A NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000575084
Numer REGON: 362490989
Numer NIP: 5252629177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32098/23/271]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 1A kod pocztowy 00-014 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2015 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE RAFAŁ BĄBKA, REP.A NR 2610/2015.2015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKA2015-09-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWSKI2015-09-14 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-14 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-14 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-14 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-14 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
2data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-15 do dziś
3data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
4data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162023-03-15 do dziś
5data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-03-15 do dziś
6data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-03-15 do dziś
7data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-15 do dziś
8data złożenia 15.03.2023 okres OD 10.06.2015 DO 31.12.20152023-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162023-03-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-03-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-03-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-15 do dziś
8OD 10.06.2015 DO 31.12.20152023-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.05.2023 PRZED NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK , KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKI KOZEK W KRAKOWIE PRZY PLACU KOSSAKA NR 3, 31-106 KRAKÓW, REP A 884/2023 , 30.05.20232023-07-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI2023-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRZEPECKA2023-07-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2023-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW TJ. ART 270 PKT. 2 KSH, PRZED NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK , KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKI KOZEK W KRAKOWIE PRZY PLACU KOSSAKA NR 3, 31-106 KRAKÓW, REP A 884/2023 , 30.05.20232023-07-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów