APTEKA WIKTORIAŃSKA MAŁGORZATA WYZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000575077
Numer REGON: 005834460
Numer NIP: 8861005345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-03-27
Sygnatura akt[RDF/101469/19/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005834460 NIP 88610053452015-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WIKTORIAŃSKA MAŁGORZATA WYZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2015-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 58-301 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.08.2015R.2015-09-10 do dziś
215.12.2017 R. - USTALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2018-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-09-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ MAŁGORZATY WYZIŃSKIEJ, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: MAŁGORZATA WYZIŃSKA APTEKA WIKTORIAŃSKA, NR NIP 8861995922, NR REGON 021247916 I JADWIGI KUKLINOWSKIEJ-WYZIŃSKIEJ, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: JADWIGA KUKLINOWSKA-WYZIŃSKA APTEKA WIKTORIAŃSKA, NR NIP 8860040641, NR REGON 021248867. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 26 UST. 4 K.S.H., NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNICZEK Z DN. 11.08.2015R.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „WIKTORIAŃSKA” SPÓŁKA CYWILNA JADWIGA KUKLINOWSKA WYZIŃSKA MAŁGORZATA WYZIŃSKA2015-09-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-09-10 do dziś
5. Numer REGON0058344602015-09-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYZIŃSKA2015-09-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYZIŃSKI2018-03-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYZIŃSKI2018-03-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYZIŃSKA2015-09-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-09-10 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-09-10 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-09-10 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów