BUD-RIM DEVELOPMENT MICHALSKI PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000575012
Numer REGON: 362484196
Numer NIP: 1231302948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/24700/21/10]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RIM DEVELOPMENT MICHALSKI PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2015-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. NADARZYŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2015-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 21.08.2015R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 4784/2015 SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.JANA PAWŁA II NR 9 LOK.5 W PIASECZNIE.2015-09-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MAJA 2021 ROKU, REP. A NR 12970/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ JOANNĘ WERNER NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO 2 LOK. 194, ZMIENIONO §1, §8, §9 UST. 1, §11 ORAZ §12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2021-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2015-09-11 do dziś
2. ImionaIWONA ALEKSANDRA2015-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-09-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-09-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-09-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST PIOTR MICHALSKI.2021-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-09-11 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-09-11 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-09-11 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-09-11 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-09-11 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-09-11 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-09-11 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-11 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
2data złożenia 29.05.2017 okres OD 11.09.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
3data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 13.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
2OD 11.09.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów