BUUMTRANS BETON TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000574948
Numer REGON: 362450688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265264/20/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUUMTRANS BETON TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŚLĄSKA nr domu 88 nr lokalu 22-24 kod pocztowy 40-742 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-05-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEBBBAAASTIAN@WP.PL2015-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2015R.2015-09-09 do dziś
229.01.2016R. REP. A NR 536/2016, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA HELIOSZ, SOSNOWIEC UL. MODRZEJOWSKA 11/1, ZMIENIONO: § 3 UMOWY2016-02-11 do dziś
311.01.2019R. REP. A NR 212/2019, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA HELIOSZ, SOSNOWIEC UL. MODRZEJOWSKA 11/1 ZMIANY §2,3,4,5,6 UMOWY SPÓŁKI 10.04.2019R. REP. A NR 2510/2019, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA HELIOSZ, SOSNOWIEC UL. MODRZEJOWSKIEJ 11/1, ZMIANY §2 UMOWY SPÓŁKI2019-05-21 do dziś
411.06.2019R., REPERTORIUM A NR 4205/2019, NOTARIUSZ JOANNA HELIOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. MODRZEJOWSKIEJ 11/1 ZMIENIONO: § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBA2015-09-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBA2015-09-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2015-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2019-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2019-05-21 do dziś
223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2019-05-21 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-21 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-05-21 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-05-21 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-05-21 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-21 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-05-21 do dziś
920 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2018 okres OD 09.09.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
2data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
3data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów