INSTYTUT WALEOLOGII NOOSFERYCZNEJ I MAKROBIOTYKI BIO-HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000574868
Numer REGON: 362448007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-12-09
Sygnatura akt[RDF/271841/20/197]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WALEOLOGII NOOSFERYCZNEJ I MAKROBIOTYKI BIO-HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STRZYŻOWSKI gmina STRZYŻÓW miejscowość STRZYŻÓW2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZYŻÓW ulica UL. REJA nr domu 14 kod pocztowy 38-100 poczta STRZYŻÓW kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.2015R.2015-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT WALEOLOGII NOOSFERYCZNEJ I MAKROBIOTYKI BIO-HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621556992015-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000569808 2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁYK2015-09-10 do dziś
2. ImionaJERZY BOGUSŁAW2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2015-09-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2015-09-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2015-09-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT WALEOLOGII NOOSFERYCZNEJ I MAKROBIOTYKI BIO-HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621556992015-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000569808 2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2015-09-10 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-09-10 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-09-10 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-09-10 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
747 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2015-09-10 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2018 okres OD 03.09.2015 DO 31.12.20152018-03-02 do dziś
2data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
3data złożenia 09.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-09 do dziś
4data złożenia 09.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.09.2015 DO 31.12.20152018-03-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.09.2015 DO 31.12.20152018-03-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów