FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000574795
Numer REGON: 120878741
Numer NIP: 6793003099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/305/23/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120878741 NIP 67930030992015-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MIŃSKA nr domu 60A kod pocztowy 54-610 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.06.2015 R., NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4294/2015.2015-09-10 do dziś
202.04.2019 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2284/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 39 LOK. 5 - ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-12 do dziś
303.09.2021R. AKT NOTARIALNY REP. A 5458/2021 NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1- NOWE BRZMIENIE PARAGRAFU 8 PKT 2, PARAGRAFU 9 ORAZ PARAGRAFU 15 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-12-15 do dziś
428.12.2021R. AKT NOTARIALNY REP. A 8821/2021 NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1 ZMIANA PARAGRAFU 2, ZMIANA LIT.A/ W PKT2 W PARAGRAFIE 8, ZMIANA PARAGRAFU 9, ZMIANA PKT 1 W PARAGRAFIE 15 UMOWY SPÓŁKI,2022-03-15 do dziś
529.12.2022R. AKT NOTARIALNY REP. A 7449/2022 NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1 ZMIANA PARAGRAFU 2, ZMIANA LIT. A/ W PKT 2 W PARAGRAFIE 8, ZMIANA PARAGRAFU 9, ZMIANA LIT. A W PKT 1 W PARAGRAFIE 15 UMOWY SPÓŁKI.2023-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-09-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.06.2015 R. UCHWAŁA NR 1 (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4294/2015) NA PODSTAWIE ART. 551, ART. 562 § 1, ART. 563, ART. 581 ORAZ ART. 582 K.S.H. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: MAX-FLIZ WNĘTRZA KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘLI JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ FIRMA HANDLOWA MAX-FLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA II.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMAX-FLIZ WNĘTRZA KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA2015-09-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-09-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000326332 2015-09-10 do dziś
5. Numer REGON1208787412015-09-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURLETO2023-02-23 do dziś
2. ImionaPIOTR ROMAN2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-02-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,002023-02-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego632569,002023-02-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego632569,002023-02-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-02-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹNICA2023-02-23 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JÓZEF2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-02-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,002023-02-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego303351,002023-02-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego303351,002023-02-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-02-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226268542023-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000426359 2023-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226268542023-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000426359 2023-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-09-10 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-10 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-10 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-10 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-09-10 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-09-10 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-09-10 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
3data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
4data złożenia 14.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
5data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
6data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
7data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów