BUDBERG GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000574771
Numer REGON: 362490400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-10-10
Sygnatura akt[RDF/178732/19/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDBERG GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŁUGA nr domu 44/50 kod pocztowy 00-241 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2015 R., MONIKA FYK ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ BŁASZCZAK, UL. DŁUGA 31, 00-238 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 14747/20152015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRUSIEWICZ2015-09-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACKI2015-09-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRUSIEWICZ2015-09-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoQURESHI2017-03-27 do dziś
2. ImionaMOHAMMAD SIRAJ2017-03-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-09-14 do dziś
237 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2015-09-14 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-09-14 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-09-14 do dziś
538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-09-14 do dziś
638 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2015-09-14 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2015-09-14 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-14 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów