BUDCHEM ADAM SZLACHCIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000574632
Numer REGON: 362444877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[RDF/285245/21/557]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDCHEM ADAM SZLACHCIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2015-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu 19 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2015-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2015R. REP A NR 3077/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 2/8.2015-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-09-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleADAM SZLACHCIC, WYKONUJĄCY WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DZIAŁAJĄC W OPARCIU O PLAN PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO POD FIRMĄ BUDCHEM ADAM SZLACHCIC, SPORZĄDZONY DNIA 27.02.2015R., NOTARIUSZ EWA KUŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 13, REP A NR 547/2015 ORAZ OPINIĘ W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI I RZETELNOŚCI PLANU PRZEKSZTAŁCENIA, SPORZĄDZONA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA BOŻENĘ KSIĘŻOPOLSKĄ DNIA 11.05.2015R., W DNIU 23.06.2015R. ZŁOŻYŁ PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 2/8, OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY POD FIRMĄ BUDCHEM ADAM SZLACHCIC - W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ BUDCHEM ADAM SZLACHCIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP A NR 3074/2015.2015-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDCHEM ADAM SZLACHCIC2015-09-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-09-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIC2015-09-09 do dziś
2. ImionaADAM JANUSZ2015-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ2015-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2015-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2015-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIC2018-02-05 do dziś
2. ImionaERWIN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZLACHCIC2018-02-05 do dziś
2. ImionaADAM2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-09-09 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-09-09 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-09-09 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-09-09 do dziś
545 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-09 do dziś
649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-09-09 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-09 do dziś
877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2017 okres OD 08.09.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 28.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-28 do dziś
4data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
6data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów