A-Z TRADE CONNECTION TECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000574595
Numer REGON: 362454930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-01-31
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2894/18/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2015-09-10 do dziś
3. NazwaA-Z TRADE CONNECTION TECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2015-09-10 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA-Z TRADE CONNECTION TECHNIK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2018-01-31 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT BERLIN-CHARLOTTENBURG HRB126828B2018-01-31 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC2015-09-10 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-10 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2015-09-10 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica UL. GIŻYNEK nr domu 5 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego OKRĘG ADMINISTRACYJNY FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG miejscowość BERLIN ulica RUDI-DUTSCHKE-STRAßE nr domu 15 nr lokalu kod pocztowy 10969 poczta BERLIN 2015-09-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI POWOŁANO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI SAMOISTNEJ.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZKURT2015-09-10 do dziś
2. ImionaAHMET ERDINC2015-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoAKMAN2015-09-10 do dziś
2. ImionaVURAL2015-09-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-10 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-09-10 do dziś
485 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów