A I M PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-02-25 godz. 20:03:58
Numer KRS: 0000574466
Numer REGON: 362431544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8545/20/364]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I M PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. GOŁDAPSKA nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-861 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2015 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3242/2015 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEK2015-09-07 do dziś
2. ImionaMARTA2015-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEK2015-09-07 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-07 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-09-07 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2015-09-07 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-09-07 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-09-07 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-09-07 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-09-07 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 07.09.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
3data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2020 DO 13.09.20202020-09-27 do dziś
7data złożenia 27.09.2020 okres OD 14.09.2020 DO 14.09.20202020-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 13.09.20202020-09-27 do dziś
7OD 14.09.2020 DO 14.09.20202020-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.09.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.09.2020 R. W KN AGNIESZKI NELKE W SOKÓŁCE, REP. A NR 4045/2020 UCHWAŁA NR 1/5/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIAZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA W STAN LIKWIDACJI,2020-12-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2020-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKIJEK2020-12-18 do dziś
2. ImionaMARTA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-18 do dziś
21. NazwiskoKIJEK2020-12-18 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności14.09.2020 R. W KN AGNIESZKI NELKE W SOKÓŁCE, REP. A NR 4045/2020 UCHWAŁA NR 1/5/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIAZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA W STAN LIKWIDACJI,2020-12-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów