POLCOPTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000574438
Numer REGON: 362462036
Numer NIP: 6762492861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-21
Sygnatura akt[RDF/364813/21/388]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLCOPTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC JANA MATEJKI nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-157 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.20152015-09-07 do dziś
203.08.2017R., REP. A NR 1783/2017 NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 2, § 4, § 5, § 6, § 9, § 11, § 142017-09-27 do dziś
318.07.2019, REP. A NR 2905/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ARNOLD WALCZEWSKI NOTARIUSZ, ZMIAN DOTYCZY UMOWY SPÓŁKI: § 3, § 5 UST 2, W § 5 UST 4 - DODANIE, § 8 UST 3, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16.2020-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2017-09-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁOW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRYZEK2020-03-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁOW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2017-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM WYJĄTKIEM, ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 30.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRYZEK2021-03-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2021-03-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2017-09-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2017-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-09-27 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-27 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-27 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-09-27 do dziś
585 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2017-09-27 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-09-27 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-09-27 do dziś
893 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-09-27 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 06.09.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.09.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.09.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów