EXOM SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000574347
Numer REGON: 362459755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/24871/21/759]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOM SPÓŁKA AKCYJNA2015-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGATELA nr domu 10 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.08.2015, NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BAGATELA 11 LOK. 4, REP. A NR 3377/20152015-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-09-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-09-08 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002015-09-08 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2015-09-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2016-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-09-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002015-09-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-09-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILLE2015-09-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KACPER2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILLE2021-01-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KACPER2021-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-18 do dziś
21. NazwiskoKONIECZNY2015-09-08 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-08 do dziś
31. NazwiskoSTARUCH2015-09-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2015-09-08 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-09-08 do dziś
347 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-08 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-09-08 do dziś
563 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI2015-09-08 do dziś
663 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-09-08 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-09-08 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-09-08 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2017 okres OD 05.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 05.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.08.2015 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów