BOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000574006
Numer REGON: 362416125
Numer NIP: 5932600221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-04-29
Sygnatura akt[RDF/378757/22/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina SUBKOWY miejscowość RYBAKI2015-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBAKI ulica UL. KOCIEWSKA nr domu 11 kod pocztowy 83-120 poczta SUBKOWY kraj POLSKA 2015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.08.2015R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH PRZY UL.3 MAJA 24, REPERTORIUM A NUMER 4547/2015.2015-09-03 do dziś
2DNIA 30.11.2015R., AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH PRZY UL. 3 MAJA 24 REP. „A” NR 6312/2015 ZMIENIONO §8 UST.1 ORAZ UCHWALONO TEKST UJEDNOLICONY UMOWY SPÓŁKI2016-01-13 do dziś
3DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. „A” NUMER 5246/2020 ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2015-09-03 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW FRANCISZEK2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-09-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2015-09-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁOTYCH2015-09-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁOTYCH2015-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217352072015-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000429698 2015-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217352072015-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000429698 2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-03 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-09-03 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-03 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-03 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-09-03 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-09-03 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-09-03 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 26.08.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
4data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
5data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.08.2015 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów