ENERBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000573803
Numer REGON: 362400029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385775/22/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina KOŃSKIE miejscowość KOŃSKIE2015-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŃSKIE ulica UL. CERAMICZNA nr domu 5 kod pocztowy 26-200 poczta KOŃSKIE kraj POLSKA 2015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2015 R., REP. A 2355/2015, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C/3; 07.08.2015 R., REP. A 3615/2015, NOTARIUSZ KAMILA SZWARC, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 16C/3 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 4, § 8, § 16 UST. 2.2015-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIKOWSKA BARCIC2015-09-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁA2015-09-03 do dziś
2. ImionaADAM ROBERT2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁA2015-09-03 do dziś
2. ImionaADAM ROBERT2015-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-09-03 do dziś
209 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-09-03 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-09-03 do dziś
419 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2015-09-03 do dziś
520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-03 do dziś
622 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2015-09-03 do dziś
723 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2015-09-03 do dziś
824 PRODUKCJA METALI2015-09-03 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
6data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów