DZIANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000573725
Numer REGON: 362439540
Numer NIP: 8212644290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-15
Sygnatura akt[RDF/298790/21/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDZIANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość GRABIANÓW2019-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GRABIANÓW ulica UL. WRZOSOWA nr domu 43 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2015; NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, REP.A NR 5921/20152015-09-04 do dziś
207.03.2016 R., REP. A NR 506/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA OGÓREK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKI MAZOWIECKIM. ZMIANA § 2, § 7.2016-05-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 468/2019 Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 NOTARIUSZ AGNIESZKA OGÓREK KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, ZMIANA: § 3, § 72019-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2016-05-12 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.100,00 ZŁ2020-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego190000,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2019-03-15 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2019-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-15 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRZEŹNIK2016-05-12 do dziś
2. ImionaBENEDYKT2016-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-05-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-03-15 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-05-12 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2016-05-12 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-05-12 do dziś
585 EDUKACJA2016-05-12 do dziś
690 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2016-05-12 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2016 okres OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
3data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
5data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
6data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów