BOLTFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000573678
Numer REGON: 362461835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256891/20/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2017-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. ZAKŁADOWA nr domu 16A kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2017-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOLTFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2018-09-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-09-25 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85/87 nr lokalu 8 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-09-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2015 R., NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 22 LOK. 4, REP A NR 6510/2015.2015-09-08 do dziś
209.10.2017 R.; REP. A NR 3896/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 5 UST. 1, § 7, § 14 UST. 2, § 15 UST. 2, § 19 UST. 3 I § 19 UST. 72017-11-09 do dziś
307.09.2018R., REP. A NR 4569/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §5 UST. 1 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2015-09-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2015-09-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOSZYŃSKI2017-11-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIAK2017-11-09 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOSZYŃSKI2017-11-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2017-11-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-11-09 do dziś
225 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2017-11-09 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-09 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-11-09 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-09 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-09 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-11-09 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 08.09.2015 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2015 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2015 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów