APTEKA „SŁONECZNA” KATARZYNA KONIECZNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000573377
Numer REGON: 020290940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507618/23/655]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-09-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020290940 NIP 88114458812015-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁONECZNA” KATARZYNA KONIECZNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina STRONIE ŚLĄSKIE miejscowość STRONIE ŚLĄSKIE2015-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość STRONIE ŚLĄSKIE ulica UL. MORAWKA nr domu 31 nr lokalu 1B kod pocztowy 57-550 poczta STRONIE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2015-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2015 R.2015-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.06.2015 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART.24 §4 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: HALINA MUSIAŁ - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ NR 7776 KATARZYNA PAULINA KONIECZNA - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ NR 9191 ROBERT MAREK KONIECZNY - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ NR 91922015-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „SŁONECZNA” MGR K.R. KONIECZNI, MGR H.MUSIAŁ2015-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-09-01 do dziś
5. Numer REGON0202909402015-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2015-09-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PAULINA2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2015-09-01 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2015-09-01 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2015-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNA2015-09-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PAULINA2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2015-09-01 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2015-09-01 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-01 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-01 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-01 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-01 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-01 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-09-01 do dziś
721 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-09-01 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-01 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów