INTELIGENTNY TRENING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000572648
Numer REGON: 362282156
Numer NIP: 7811914269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[RDF/468826/23/592]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362282156 NIP 78119142692015-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENTNY TRENING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MILCZAŃSKA nr domu 1 nr lokalu 7 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ, REP. A NR 3588/20152015-08-26 do dziś
202.02.2016 R., REP. A NR 413/2016, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ, ZMIENIONO § 4 UST. 1.2016-10-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2019 R., REP. A NR 6361/2019, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPKA2015-10-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD JANUSZ2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2019-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-08-26 do dziś
296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-08-26 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-26 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-08-26 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-08-26 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-08-26 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-08-26 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-08-26 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 17.08.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
6data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7data złożenia 16.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.08.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI - NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK  NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, ULICA MŁYŃSKA 3 LOK. 4, REPERTORIUM A 13019/2022, 01.12.2022 ,2022-12-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOPKA2022-12-27 do dziś
2. ImionaRYSZARD JANUSZ2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R., NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI - NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK  NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, ULICA MŁYŃSKA 3 LOK. 4, REPERTORIUM A 13019/2022, 01.12.2022 ,2022-12-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów