KONVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000572569
Numer REGON: 362421066
Numer NIP: 9721257188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221852/20/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ZANIEMYŚL miejscowość ZANIEMYŚL2017-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZANIEMYŚL ulica UL. ŚREMSKA nr domu 2 kod pocztowy 63-020 poczta ZANIEMYŚL kraj POLSKA 2017-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2015 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI, UL. MŁYŃSKA 2/4, 61-729 POZNAŃ, REPERTORIUM A NUMER 5444/20152015-09-07 do dziś
208.02.2016 R., REP. A NR 1391/2016,ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ALBA-ZWIERNIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WINOGRADY 67 ZMIENIONO § 3 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-03-17 do dziś
311.07.2017R., REP. A NR 4254/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MARCHWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANU - ZMIENIONO: §2 UST. 1 I 2, §3 UST. 1, §6 UST. I UMOWY SPÓŁKI.2017-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIAREK2017-10-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2017-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIAREK2017-10-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-07 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-09-07 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-07 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-09-07 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-07 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-09-07 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-07 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-20 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2017 okres OD 07.09.2015 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
2data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2015 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.09.2015 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów