A.KIEROŃSKA I Ł.KIEROŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000572447
Numer REGON: 362333988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-18
Sygnatura akt[RDF/208408/20/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.KIEROŃSKA I Ł.KIEROŃSKI SPÓŁKA JAWNA2018-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2015-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. JÓZEFA BEMA nr domu 13 kod pocztowy 47-224 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2015-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUHKJSPJ@GMAIL.COM2015-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.07.2015R. 19.08.2015R., ZMIENIONO PAR. 2, 7, 16, 172015-08-28 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.01.2018R. NR 4/2018 ZMIENIONO § 13 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.01.2018R. ZMIENIONO § 1, 2, 5, 6, 7 UMOWY SPÓŁKI2018-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEROŃSKI2015-08-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SYLWESTER2015-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEROŃSKA2018-06-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEROŃSKA2018-06-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EWA2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEROŃSKI2015-08-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SYLWESTER2015-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2018-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów